Pytania

Podstawowe prawdy wiary – krótki katechizm:

 1. Co to jest Kościół Chrystusowy?

–         Kościół Chrystusowy jest to rodzina Dzieci Bożych zjednoczonych z Chrystusem.

 1. Kto założył Kościół Katolicki?

–         Kościół Katolicki założył Pan Jezus.

 1. Kto rządzi Kościołem?

–         Kościołem rządzi Jezus Chrystus przez Papieża i Biskupów.

 1. Kto to jest Papież?

–         Papież jest to zastępca Pana Jezusa na ziemi, Biskup Rzymski i następca Św. Piotra.

 1. Jak nazywa się obecny Papież?

–         Obecny Papież nazywa się Franciszek

 1. Co to jest Łaska Boża?

–         Łaska Boża jest to niewidzialny dar Boga, który czyni nas dziećmi i przyjaciółmi Boga.

 1. Co to jest Sakrament?

–         Sakrament jest to znak spotkania i zjednoczenia Jezusa Chrystusa z człowiekiem.

 1. Kto ustanowił Sakramenty Święte?

–         Sakramenty Święte ustanowił Jezus Chrystus.

 1. Które z Sakramentów już przyjąłeś?

–         Przyjąłem już sakrament Chrztu Świętego, Eucharystii i Pokuty.

 1. Co sprawia w nas Sakrament Chrztu Św.?

–         Sakrament Chrztu Św. uwalnia nas od grzechu pierworodnego, czyni nas dziećmi
i przyjaciółmi Boga oraz jednoczy nas z Chrystusem i Kościołem.

 1. Kto udziela Chrztu Św.?

–         Chrztu udziela ksiądz, ale w nagłych wypadkach ochrzcić może każdy człowiek.

 1. Jak udziela się Chrztu?

–         Należy wypowiedzieć słowa: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” i jednocześnie polać główkę człowieka (dziecka) wodą.

 1. Co to jest Najświętszy Sakrament?

–         Najświętszy sakrament jest to prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

 1. Kiedy Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament?

–         Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek na Ostatniej Wieczerzy.

 1. Co to jest Msza Św.?

–         Msza Św. Jest to ofiara Chrystusa i Kościoła, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina przez kapłana składa siebie Bogu dla naszego zbawienia.

 1. Co to jest Komunia Św.?

–         Komunia Św. jest to spożywanie Ciała i Krwi Chrystusa pod postaciami chleba i wina.

 1. Co to jest Sakrament Pokuty i Pojednania?

–         Sakrament Pokuty i Pojednania jest to sakrament, w którym Pan Jezus przez kapłana odpuszcza nam grzechy.

 1. Co to jest rachunek sumienia?

–         Rachunek sumienia jest to dokładne przypomnienie sobie grzechów.

 1. Co to jest spowiedź?

–         Spowiedź jest to szczere wyznanie grzechów Bogu przed Kapłanem, aby otrzymać przebaczenie i mocniej zjednoczyć się z Bogiem i ludźmi.

 1. Co to jest grzech?

–         Grzech jest to odwrócenie się od Pana Boga przez świadome i własnowolne przekroczenie przykazań.

 1. Co to jest sumienie?

–         Sumienie jest to sąd naszego rozumu, nakazujący postępować zgodnie z prawem Bożym, naturalnym i przykazaniami.

 1. Co to jest żal za grzechy?

–         Żal za grzechy jest to odwrócenie naszej woli od grzechu i zwrócenie jej do Boga. Jest to również ból duszy i obrzydzenie sobie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia na przyszłość.

 1. Co to jest mocne postanowienie poprawy?

–         Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola unikania grzechów, zwłaszcza ciężkich i okazji do grzechów.

 1. Co to jest wiara?

–         Wiara jest to uznanie za prawdę wszystkiego, co Pan Bóg objawił, a Kościół do wierzenia podaje.

 1. Kto to jest Pan Bóg?

–         Pan Bóg jes t to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi i Ojciec nasz najlepszy.

 1. Dlaczego Pana Boga nazywamy Ojcem?

–         Bo Pan Bóg nas stworzył, uczynił nas swoimi dziećmi i kocha nas.

 1. Dlaczego Pana Boga nazywamy Duchem Najdoskonalszym?

–         Pana Boga nazywamy Duchem Najdoskonalszym, bo jest wieczny, wszystko wie i rządzi całym światem.

 1. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?

–         Pana Boga nazywamy Stworzycielem, bo własną mocą stworzył cały świat.

 1. Kogo nazywamy Trójcą Świętą?

–         Trójca Święta to Trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, które się nawzajem miłują.

 1. Kto to jest Jezus Chrystus?

–         Jezus Chrystus jest to Syn Boży, który stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

 1. W jaki sposób zbawił nas Pan Jezus?

–         Pan Jezus zbawił nas przez mękę i śmierć na krzyżu.

 1. Kim jest Duch Święty?

–         Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

 1. Kto to są Aniołowie?

–         Aniołowie są to Duchy czyste, które mają rozum i wolną wolę, ale nie mają ciała.

 1. Jak nazywają się Aniołowie, którzy byli nieposłuszni Bogu?

–         Aniołowie, którzy byli nieposłuszni Bogu nazywają się złymi duchami, szatanami, lub diabłami.

 1. Jak nazywamy Aniołów, którzy się nami opiekują?

–         Aniołów, którzy się nami opiekują nazywamy Aniołami Stróżami.

 1. Kto stworzył człowieka?

–         Człowieka stworzył Pan Bóg.

 1. Kto to jest człowiek?

–         Człowiek jest to stworzenie boże złożone z ciała i duszy nieśmiertelnej.

 1. Co to jest dusza ludzka?

–         Dusza ludzka jest to duch rozumny i wolny, który nasze ciało ożywia i w nim działa.

 1. Co to znaczy, że dusza ludzka jest nieśmiertelna?

–         Dusza ludzka jest nieśmiertelna to znaczy, że nigdy nie umrze.

 1. Po co Pan Bóg stworzył człowieka?

–         Pan Bóg stworzył człowieka, aby Go poznawał, kochał, wiernie wypełniał Jego wolę i miał udział w życiu Bożym.

 1. Jak nazywali się pierwsi ludzie?

–         Pierwsi ludzie nazywali się Adam i Ewa.

 1. Jak nazywamy nieposłuszeństwo pierwszych ludzi?

–         Nieposłuszeństwo pierwszych ludzi nazywamy grzechem pierworodnym.

 1. Kogo Pan Bóg zachował od grzechu pierworodnego?

–         Od grzechu pierworodnego Pan Bóg zachował Najświętszą Maryję Pannę – Matkę Zbawiciela.

 1. Co to jest śmierć?

–         Śmierć jest to odłączenie duszy od ciała.

 1. Co się dzieje z duszą ludzką po śmierci człowieka?

–         Po  śmierci człowieka dusza ludzka idzie na Sąd Boży.

 1. Jaki może być los dusz ludzkich po Sądzie Bożym?

–         Po Sadzie Bożym dusze ludzkie będą albo w niebie, albo w piekle, albo w czyśćcu, według tego jak sobie ludzie zasłużyli.

 1. Co to jest niebo?

–         Niebo jest to stan wiecznej szczęśliwości.

 1. Co to jest czyściec?

–         Czyściec jest to przejściowy stan kary po śmierci.

 1. Co to jest piekło?

–         Piekło jest to stan wiecznej kary.

 1. Co to jest Pismo Święte?

–         Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, które Kościół przechowuje i podaje jako Objawienie Boże.

 

Ojcze nasz

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź Królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;  i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Amen.

Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Wyznanie wiary (Skład Apostolski)

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,  Stworzyciela nieba i ziemi,  i w Jezusa Chrystusa,  Syna Jego Jedynego, Pana naszego,  który się począł z Ducha Świętego,  narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,  zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego,  święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.  Amen.

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi, I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo… Oto ja służebnica Pańska, Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo… A Słowo stało się ciałem, I zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo… P. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Warunki sakramentu pokuty

1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Spowiedź szczera
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Dziesięć przykazań Bożych ( dekalog )

Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Przykazanie miłości

Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich,  a bliźniego swego jak siebie samego.

Pięć przykazań kościelnych

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,
a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Sakramenty święte

•Chrzest
• Bierzmowanie
• Eucharystia
• Pokuta (spowiedź)
• Namaszczenie chorych
• Kapłaństwo
• Małżeństwo

Siedem grzechów głównych

1. Pycha.
2. Chciwość.
3. Nieczystość.
4. Zazdrość.
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6. Gniew.
7. Lenistwo.

Główne prawdy wiary

1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie : Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Błogosławieństwa Ewangeliczne

1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
2. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.
8. Błogosławieni, którzy prześladowanie cierpią dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladować was będą, i gdy kłamliwie mówić będą wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.

Najważniejsze dobre uczynki

1. Modlitwa
2. Post
3. Jałmużna

Uczynki miłosierdzia względem duszy

1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych

Uczynki miłosierdzia względem ciała

1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych pogrzebać.