Fragmenty:

„Wzorując się na rozporządzeniu Prymasa Polski, księdza Arcybiskupa Wojciecha Polaka i po uzyskaniu Jego zgody, Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek poleca zapoznanie się i wdrażanie w życie następujących wskazań:”

Msza Święta

  1. Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż 50 osób. W praktyce oznacza to, że w pierwszej kolejności w  Eucharystii mogą uczestniczyć osoby związane z intencją danej Mszy św.
  2. W związku z powyższym należy otworzyć tylko jedno z wejść do kościoła, które winno zostać zamknięte, gdyby liczba przybyłych wiernych miała być większa. (Należy pamiętać o zabezpieczeniu wyjść ewakuacyjnych – obowiązują dwa).
  3. Komunia Święta wiernych – zaleca się i zachęca się do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Duszpasterze winni przed Mszą Świętą wytłumaczyć wiernym, jak należy przyjmować Komunię Świętą na rękę. Obowiązkiem wiernego jest spożycie Komunii Świętej przy kapłanie, a obowiązkiem kapłana dopilnowanie, aby wierny to uczynił. Nie wolno odchodzić z hostią na dłoni od ołtarza. W obecnej sytuacji przyjmowanie Komunii Świętej na rękę należy traktować priorytetowo. Trzeba nie tylko zachęcać do tego wiernych, ale ich usilnie o to prosić, wyjaśniając, że taka forma jest podyktowana miłością bliźnich i troską o ich zdrowie. Osoby, które mimo to będą pragnęły przyjąć Komunię Świętą do ust mogą to zrobić po zakończeniu jej rozdzielania wiernym na rękę. Kolejność zatem jest następująca – najpierw przyjmują Komunię Świętą wierni na rękę, a następnie wierni do ust. Jeśli obecny jest więcej niż jeden kapłan można również zastosować następujący schemat: jeden z kapłanów rozdziela Komunię Świętą na rękę, drugi do ust. Komunii Świętej udziela się wiernym wyłącznie pod postacią chleba. Niezależnie od sposobu udzielania Komunii Świętej należy przy tej czynności dochować staranności, nie tylko ze względu na przesłanki sanitarne, ale przede wszystkim z tego względu, że jest to czynność święta.

Pogrzeb

  1. Obowiązuje przepis o zgromadzeniach do 50 osób. Dlatego w pogrzebach winna uczestniczyć tylko najbliższa rodzina. Dotyczy to również zgromadzeń w  miejscach otwartych, a takim jest także cmentarz.
  2. O powyższych przepisach należy poinformować rodzinę i zalecić, aby w  pogrzebie uczestniczyli tylko najbliżsi krewni. Mszę świętą za zmarłą osobę z liczniejszym udziałem wiernych należy odłożyć na późniejszy termin.
  3. W odniesieniu do liturgii pogrzebowej należy zrezygnować z organizacji konduktów (między kościołem a cmentarzem). Należy pamiętać o nieotwieraniu trumny.
  4. W zakrystiach kaplic cmentarnych należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny.

Wszystkich kapłanów oraz wiernych świeckich proszę o wykorzystanie obecnego czasu na pogłębienie osobistego życia duchowego poprzez modlitwę, Adorację Najświętszego Sakramentu, ascezę i uczynki miłosierdzia, szczególnie wobec osób chorych, cierpiących, samotnych i starszych.

Przypominam o inicjatywie modlitwy różańcowej kapłanów i osób życia konsekrowanego w kościołach i kaplicach a także wiernych świeckich w rodzinnych domach o godz. 20.30 każdego dnia.

Z pasterskim zatroskaniem i modlitwą, błogosławię

        † Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski

Zamość, 20 marca 2020 r.

Całość komunikatu : https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/wiadomosci/2579-najnowsze-zalecenia-biskupa-diecezjalnego-w-zwiazku-z-zagrozeniem